หน้าบริษัท11

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเซียแปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

บริษัทเอเซียแปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป อัดน้ำยา – อบแห้ง ส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและภายนอกประเทศ โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าได้รับความเชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายบริษัท

  • ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ
  • สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า
  • ทำงานมีประสิทธิภาพ พัฒนาต่อเนื่อง
  • ปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีสุข

วิสัยทัศน์

ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปคุณภาพดี เป็นเลิศในการบริหารการจัดการ
มุ่งสร้างความพึ่งพอใจต่อลูกค้า

พันธกิจ

1. นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารการจัดการองค์กร
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม
4. สร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร