กิจกรรมวันกำเนิด “เทพเจ้ากวนอู”  เทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี

และความกล้าหาญ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

Capture1

Capture2 Capture3 Capture5

Capture6Capture7

เราชาว ASIA ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกัน Covid-19       “Sinopharm” เข็มแรก 14 กรกฎาคม 2564

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

Happy new year 2018

Happy new year 2018

1. รวมพลังบริจาคโลหิต    

ข่าวสารกิจกรรม1

2. Walk Rally เจ้าไหม 

ข่าวสารกิจกรรม2

3. ทอดกฐินวัดศรัทธาธรรม  

ข่าวสารกิจกรรม3